طرح های آبیاری پاکدشت

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در پاکدشت

مناقصات لوله کانال تلگرام