طرح های آبیاری پاوه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در پاوه

مناقصات لوله کانال تلگرام