طرح های آبیاری پارس آباد

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در پارس آباد

مناقصات لوله کانال تلگرام