طرح های آبیاری پارسیان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در پارسیان

مناقصات لوله کانال تلگرام