طرح های آبیاری ورنامخواست

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در ورنامخواست

مناقصات لوله کانال تلگرام