طرح های آبیاری ورزقان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در ورزقان

مناقصات لوله کانال تلگرام