طرح های آبیاری ورامین

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در ورامین

مناقصات لوله کانال تلگرام