طرح های آبیاری واشیان نصیر تپه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در واشیان نصیر تپه

مناقصات لوله کانال تلگرام