طرح های آبیاری هیرمند

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در هیرمند

مناقصات لوله کانال تلگرام