طرح های آبیاری هویزه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در هویزه

مناقصات لوله کانال تلگرام