طرح های آبیاری هندیجان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در هندیجان

مناقصات لوله کانال تلگرام