طرح های آبیاری همدان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در همدان

مناقصات لوله کانال تلگرام