طرح های آبیاری هشترود

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در هشترود

مناقصات لوله کانال تلگرام