طرح های آبیاری هریس

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در هریس

مناقصات لوله کانال تلگرام