طرح های آبیاری هرسین

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در هرسین

مناقصات لوله کانال تلگرام