طرح های آبیاری هامون

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در هامون

مناقصات لوله کانال تلگرام