طرح های آبیاری نی ریز

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در نی ریز

مناقصات لوله کانال تلگرام