طرح های آبیاری نیک شهر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در نیک شهر

مناقصات لوله کانال تلگرام