طرح های آبیاری نیمروز

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در نیمروز

مناقصات لوله کانال تلگرام