طرح های آبیاری نیر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در نیر

مناقصات لوله کانال تلگرام