طرح های آبیاری نکا

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در نکا

مناقصات لوله کانال تلگرام