طرح های آبیاری نور

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در نور

مناقصات لوله کانال تلگرام