طرح های آبیاری نهبندان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در نهبندان

مناقصات لوله کانال تلگرام