طرح های آبیاری نمین

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در نمین

مناقصات لوله کانال تلگرام