طرح های آبیاری نقده

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در نقده

مناقصات لوله کانال تلگرام