طرح های آبیاری نظر آباد

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در نظر آباد

مناقصات لوله کانال تلگرام