طرح های آبیاری نطنز

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در نطنز

مناقصات لوله کانال تلگرام