طرح های آبیاری نراق

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در نراق

مناقصات لوله کانال تلگرام