طرح های آبیاری نجف آباد

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در نجف آباد

مناقصات لوله کانال تلگرام