طرح های آبیاری میناب

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در میناب

مناقصات لوله کانال تلگرام