طرح های آبیاری میمند

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در میمند

مناقصات لوله کانال تلگرام