طرح های آبیاری میم

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در میم

مناقصات لوله کانال تلگرام