طرح های آبیاری میبد

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در میبد

مناقصات لوله کانال تلگرام