طرح های آبیاری میانه

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در میانه

مناقصات لوله کانال تلگرام