طرح های آبیاری میاندورود

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در میاندورود

مناقصات لوله کانال تلگرام