طرح های آبیاری میاندوآب

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در میاندوآب

مناقصات لوله کانال تلگرام