طرح های آبیاری مود

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در مود

مناقصات لوله کانال تلگرام