طرح های آبیاری مه ولات

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در مه ولات

مناقصات لوله کانال تلگرام