طرح های آبیاری مهریز

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در مهریز

مناقصات لوله کانال تلگرام