طرح های آبیاری مهران

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در مهران

مناقصات لوله کانال تلگرام