طرح های آبیاری مهر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در مهر

مناقصات لوله کانال تلگرام