طرح های آبیاری مهدی شهر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در مهدی شهر

مناقصات لوله کانال تلگرام