طرح های آبیاری مهاباد

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در مهاباد

مناقصات لوله کانال تلگرام