طرح های آبیاری منوجان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در منوجان

مناقصات لوله کانال تلگرام