طرح های آبیاری ممسنی

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در ممسنی

مناقصات لوله کانال تلگرام