طرح های آبیاری ملکان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در ملکان

مناقصات لوله کانال تلگرام