طرح های آبیاری ملایر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در ملایر

مناقصات لوله کانال تلگرام