طرح های آبیاری مشگین شهر

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در مشگین شهر

مناقصات لوله کانال تلگرام