طرح های آبیاری مشهد

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در مشهد

مناقصات لوله کانال تلگرام