طرح های آبیاری مسجد سلیمان

طراحی و اجرای کلیه طرح های آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی در مسجد سلیمان

مناقصات لوله کانال تلگرام